تماس با ما

تماس با هتل نورک رزیدنس ارمنستان

 

 

آدرس :

ارمنستان – ایروان – ماسیو ۲ – خیابان مولدواگان – ۵۵/۱

Email: info@hotelnork.com


ارتباط مستقیم با مدیر هتل:

علیرضا فیروزمندی

Email: a.firouzmandi@hotelnork.com

تلفن های تماس:

۰۰۳۷۴۱۰۶۷۰۰۵۱  – داخلی ۴۰۱

تماس و تلفن مستقیم:

۰۰۳۷۴۱۱۳۴۴۴۰۰

socia۰۰۳۷۴۵۵۱۷۴۴۰۵


واحد رزرواسیون

تلفن تماس:

۰۰۳۷۴۱۰۶۷۰۰۵۱  – داخلی ۲۰۰

تالین عنبرچیان

تلفن تماس:

۰۲۱-۹۵۱۱۸۵۰۰

socia ۰۰۳۷۴۴۱۱۷۴۴۰۲

Email: info@hotelnork.com

تلفن های تماس :

۰۰۳۷۴۱۰۶۷۰۰۵۱ –  ۰۰۳۷۴۱۰۶۷۰۰۶۴

مسول پذیرش :

هاروت آلکسانیان

تلفن تماس:

socia ۰۰۳۷۴۹۵۶۷۰۰۵۱ 
Email: reservation@hotelnork.com